Struktura i cele

Dyrekcja Muzeum

Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ds. Muzeum Książąt Lubomirskich

Joanna Błoch – historyczka sztuki. Pełni swą funkcję od roku 2022.

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Kulturoznawstwa, doktorantka Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze: muzealnictwo, historia Muzeum Książąt Lubomirskich, śląska grafika portretowa.

tel. 71 335 64 35
joanna.bloch@ossolineum.pl

 

Ciałem opiniodawczym i pomocniczym Wicedyrektora ds. Muzeum Książąt Lubomirskich jest Kolegium Muzeum Książąt Lubomirskich, które tworzą kierownicy działów muzeum.

Struktura Muzeum

Muzeum Książąt Lubomirskich jest oddziałem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Powstało w 1823 roku i jest jednym z najstarszych muzeów w Polsce.

W ramach Muzeum Książąt Lubomirskich funkcjonują działy i stanowiska jednoosobowe specjalistów:

Dane kontaktowe pracowników poszczególnych działów znajdują się w zakładce KONTAKT.

Cele Muzeum

Główne cele działania Muzeum Książąt Lubomirskich to

  • pomnażanie zbiorów (gromadzenie),
  • ochrona zbiorów (konserwacja),
  • opracowywanie zbiorów,
  • przechowywanie zbiorów,
  • udostępnianie zbiorów,
  • upowszechnianie wiedzy o swych zbiorach.

Regulacje prawne

5 stycznia 1995 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, która przywróciła do życia Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Od tego czasu ustawa była dwukrotnie zmieniana – 11 maja 2007 roku i 5 lipca 2007 roku (tekst ujednolicony). Ponieważ Zakład jest fundacją, zasady jego działalności określa STATUT. Nadzór nad Zakładem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.